''

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 11:12 09/05/2014  

Chương trình hành động về giáo dục đào tạo giai đoạn 2011-2015


BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIAI ĐOẠN: 2011 – 2015.

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS ĐIỀN HÒA

 

     - Thực hiện chương trình hành động số 1919/SGD – ĐT – VP ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về “ Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV về GD&ĐT giai đoạn 2011-2015”; căn cứ các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học của Bộ giáo dục – Đào tạo và Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế; căn cứ tình hình thực tiển của nhà trường trong thời gian qua và yêu cầu phát triển giáo dục trong thời gian tới. Trường THCS Điền Hòa xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động với những nội dung sau:

I. Mục tiêu chung:

     1. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, chương trình hành động của sở giáo dục và đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường; nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên về sự cần thiết phải thực hiện chương trình hành động.

     2. Thông qua  thực hiện chương trình hành động làm cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ của bản thân đối với sự nghiệp giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ thầy, cô giáo trong giảng dạy và giáo dục học sinh.

     3. Thúc đẩy đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, ứng dụng CNTT trong quản lý dạy và học,  tăng cường công tác xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

II. Các chỉ tiêu:

     - Duy trì và nâng cao tỉ lệ phổ cập giáo dục THCS.

     - Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2011-2012

     - Phấn đấu có có 30% số lớp học 2 buổi/ ngày vào năm 2015

     - Xây dựng đội ngũ đến năm 2014 có trên 90% đạt trên chuẩn.

     - Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng đạt 100%, trong đó có 80% đạt khá trở lên.

     - Thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ của UBND tỉnh

     - Tập trung chỉ đạo ra đề chung, kiểm tra chung, rọc phách và chấm chung năm học 2012-2013 gồm có Văn, Toán, Lý, Anh văn đến năm 2014 – 2015 toàn bộ các môn học.

     - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, trong quản lý và thông tin.

     - Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng năm học 2012-2013.

     - Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất, dự giờ, thao giảng theo qui định thông tư 12 cụ thể, mỗi giáo viên ít nhất dự giờ 18 tiết/năm, Tổ trưởng, tổ phó dự mỗi giáo viên trong tổ ít nhất 4 tiết/năm, cán bộ quản lý (HT,PHT) dự mỗi giáo viên ít nhất 1 tiết/năm. Mỗi năm học kiểm tra toàn diện trên 30% cán bộ giáo viên, nhân viên. Mỗi giáo viên thao giảng 4 tiết/năm học có ứng dụng CNTT.

     - Đăng ký công nhận trường học thân thiện giai đoạn 2010-2013

     - 100% cán bộ giáo viên sử dụng thành thạo máy tính trong công việc và cập nhật ở cổng thông tin điện tử sở GD&ĐT.

     - Xây dựng phòng học bộ môn Lý , Sinh đạt chuẩn năm học 2012-2013.

     - Xây dựng Thư viên đạt tiên tiến năm học 2014-2015.

III. Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu.

     1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục.

Giải pháp:

     - Đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể năm, tháng, tuần, ngày, thường xuyên công khai kế hoạch, đồng thời tổ chức cho toàn thể hội đồng sư phạm thực hiện, dưới sự đôn đốc theo dõi và kiểm tra, đánh giá của ban giám hiệu nhà trường và các tổ trưởng chuyên môn.

     - Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy, khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin trên  Website của sở và phòng GD&ĐT đặc biệt sử dụng tốt cổng thông tin điện tử.

     - Cán bộ quản lý, các tổ trưởng, tổ phó tăng cường công tác chỉ đạo chuyên môn và công tác dự giờ .

     2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn cũng như chất lượng đại trà; đảm bảo sự đồng đều chất lượng giữa các môn học theo kịp mặt bằng chung toàn huyện:

            Giải pháp:

     - Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm chất lượng các môn học, tạo sự đồng đều về chất lượng các bộ môn trong nhà trường.

     - Gắn trách nhiệm giảng dạy, giáo dục của giáo viên với kết quả học tập rèn luyện của học sinh, thông qua việc phân công giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm theo lớp từ khối 6 đến khối 9, mỗi môn, khối phải dạy 2 người.

     - Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra theo ma trận của các khối lớp và lưu ở tổ chuyên môn và chuyên môn nhà trường.

     - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá bằng hình thức ra đề chung, kiểm tra chung, chấm chung các môn Ngữ văn, Toán, Lý,  Tiếng Anh tiến tới 2015 tất cả các môn được ra đề chung, kiểm tra chung và chấm chung.

     - Giao chỉ tiêu chất lượng cho từng giáo viên và nhóm bộ môn phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm đến mức thấp nhất học sinh yếu và không có học sinh kém.

     - Tổ chức dạy phân hóa, để phù với năng lực nhận thức của các nhóm đối tượng nhằm thực hiện các chỉ tiêu chất lượng.

    - Tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, cuộc vận đông: “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

    - Tiến hành công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục thông qua việc hoàn thành các loại hồ sơ quy định.  

     3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

            Giải pháp:

     - Tự đánh giá trường chuẩn quốc gia theo thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục, ban hành quy chế công nhận trường THCS, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. Năm 2011 trường sẽ hoàn chỉnh các tiêu chuẩn để  xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2012-2013.

     - Sau khi đạt chuẩn,  trường tiếp tục có kế hoạch tu sửa bảo dưỡng cơ sở vật chất, để giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

     4. Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo:

          Giải pháp:

     - Tham gia tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý do Sở Giáo dục tổ chức.

     - Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, gắn với quy hoạch đào tạo nâng chuẩn.

     - Đẩy mạnh công tác đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn quy định, kết hợp với việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên.

     - Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, nhà nước và của ngành đề ra.

     5. Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học và CNTT theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đồng bộ hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục:

            Giải pháp:

     - Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn xã và xây dựng cơ sở vật chất trường học.

     - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực để xây dựng trường lớp.

     - Xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ hàng năm cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm có thêm điều kiện đến trường học tập.

     - Tăng cường đầu tư xây dựng các phòng chức năng như: phòng thư viện tiên tiến, phòng học bộ môn Sinh và Lý đạt chuẩn.

     6. Tăng cường thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; xây dựng văn hóa nhà trường và rèn luyện kỹ năng sống cho cho học sinh:

            Giải pháp:

     - Tiếp tục triển khai 5 nội dung xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực ”.

     - Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng; giáo dục các quy tắc ứng xử, giáo dục môi trường, an toàn, văn hóa nơi công cộng, rèn kỹ năng sống cho học sinh.

     - Hình thành các giá trị sống tốt đẹp như “ Đền ơn đáp nghĩa ”, “ Uống nước nhớ nguồn ”, “ Lá lành đùm lá rách ”, sáng tạo, trung thực, đổi mới.

     - Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

     - Tổ chức thực hiện các câu lạc bộ để thu hút các em vào các hoạt động lành mạnh.

     7. Thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm theo quyết đinh số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ, tạo ra một bước tiến mới về chất lượng giáo dục tiếng Anh ở phổ thông của tỉnh:

            Giải pháp:

     - Thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh.

      - Giáo viên giảng dạy tiếng Anh thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

     - Phát động phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường CBGV và học sinh.

     8. Tăng cường xây dựng nề nếp kỷ cương trong dạy học và quản lý; tăng cường giáo dục đạo đức , giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; ngăn chặn hiện tượng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường:

Giải pháp:

     - Xây dựng kỹ cương nề nếp dạy và học trong nhà trường, giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách góp phần rèn kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục ý thức: “ học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người ”.

     - Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV và học sinh, phổ biến quy chế chuyên môn và điều lệ nhà trường.

     - Thực hiện quy chế dân chủ, công khai, chi tiêu nội bộ trường học.

     - Thực hiện công tác thanh tra nhân dân về công tác tài chính, dạy thêm học thêm, hoạt động dạy học trên lớp của giáo viên và công tác quản lý của hiệu trưởng.

     - Ngăn chặn bạo lực học đường, phòng chống các tai tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

IV. Tổ chức thực hiện.

     - Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm quán triệt chương trình hành động đến mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, tạo ra sự chuyển biến tích cực, thống nhất ý chí và hành động, chung sức thực hiện thành công kế hoạch này.

     - Trên cơ sở các tiêu chí, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chức trách của mình.

     - Công đoàn, Đoàn trường phát động các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, động viên khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     - Hàng năm tiến hành đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện kế hoạch thời gian tới.

Trên đây là báo cáo chương trình hành động về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 của trường THCS Điền Hòa.

                                                             

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                               Nguyễn Khanh

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác